Studia Philosophica Wratislaviensia

13, 2018, z. 2

2018

Liczba stron: 176

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Ile estetyki w estetyce…?
(Ryszard Różanowski)

Logika temporalna i jej zastosowania w naukach prawnych
(Anna Kozanecka-Dymek)

Problem sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego
(Paweł Pałasiński)

Więcej >

13, 2018, z. 1

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Między naturalizmem a deflacjonizmem ontologicznym. O poglądach Willarda Va...
(Artur Kosecki)

Antropologia Antoniego Kępińskiego i jego badawcza postawa
(Maciej Hudziec)

„Monadologia” Leibniza dziś
(Tomasz Kąkol)

Więcej >

12, 2017, z. 4

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Bartłomiej Skowron, Łukasz Nysler)

Dlaczego tak, a nie inaczej, należy definiować życie. Gdzie leżą podstawy —...
(Andrzej Gecow)

Czy paleontologii jest potrzebna definicja życia?
(Joanna Gęgotek)

Więcej >

12, 2017, z. 3

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischnerowskiej int...
(Marek Drwięga)

Zło nieusprawiedliwione i zło wyparte
(Władysław Zuziak)

Zło fizyczne i moralne w świetle arystotelesowskiej koncepcji bytowego brak...
(Stanisław Ziemiański)

Więcej >

12, 2017, z. 2

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Errata
(Redakcja )

O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesn...
(Waldemar Bulira)

Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna — albo: próba obrony koncepcji ...
(Markus Lipowicz)

Więcej >

12, 2017, z. 1

2017

Trylogia Johna Graya
(Beata Polanowska - Sygulska)

Okrucieństwo jest częścią ludzkiego świata. Rozmowa z Johnem Grayem
(Beata Polanowska - Sygulska)

Zimny prysznic i intelektualna zadyszka. Na marginesie „trylogii” Johna Gra...
(Beata Polanowska - Sygulska)

Szukając pewności w cieniu Nieobecnego. Kartezjusz — Kant — Husserl
(Bartosz Piotr Bednarczyk)

Więcej >

11, 2016, z. 4

2017

Dudleya Shapere’a koncepcja obserwacji bezpośredniej oraz jej zastosowania ...
(Zenon E. Roskal)

W.V. Quine a francuski konwencjonalizm. Problem analityczności zdań nauki
(Michał Gmytrasiewicz)

O nietrafności Stathisa Psillosa krytyki ontycznego realizmu strukturalnego...
(Damian Luty)

Naturalizm czy naturalizmy? Dlaczego współczesny naturalizm metafizyczny ni...
(Miłosz Kudela)

Więcej >

11, 2016, z. 3

2016

Przez kulturę do natury ludzkiej
(Piotr Stanisław Mazur)

Intencjonalność i kultura w perspektywie tomistycznej i kognitywistycznej. ...
(Piotr Duchliński)

O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia
(Grzegorz Hołub)

Kultura — etyka — dialog
(Ewa Podrez)

Więcej >

11, 2016, z. 2

2016

Intelektualiści w sferze publicznej: konteksty niemieckie
(Jan P. Hudzik)

Między polityką a postpolityką. Chantal Mouffe w sprawie demokracji
(Małgorzata Borkowska-Nowak)

Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki
(Tomasz Matkowski)

Związki teorii sztuki i filozofii w koncepcji Erwina Panofsky’ego
(Beata Trochimska-Kubacka)

Więcej >

11, 2016, z. 1

2016

John Gray i teza o kruchości cywilizacji
(Beata Polanowska - Sygulska)

Cywilizacja zawsze będzie krucha. Rozmowa z Johnem Grayem
(Beata Polanowska - Sygulska)

Unde malum? John Gray i prawda o złu
(Beata Polanowska - Sygulska)

Natura i emancypacja. O pewnych aspektach normatywności dobra
(Piotr Machura)

Więcej >

10, 2015, z. 4

2016

Unde bonum? Unde malum? Dobro jako utylizacja zła
(Jadwiga Mizińska)

Analiza dobra w perspektywie etyki fundamentalnej i etyki sygetyczno-apofat...
(Krzysztof Stachewicz)

Czym jest dobro dobrego czynu? Życie ludzkie w scholastycznej metafizyce wł...
(Michał Głowala)

Dobro i wzory osobowe
(Witold M. Nowak)

Więcej >

10, 2015, z. 3

2015

Jak to jest być filozofem
(Filip Kobiela)

Doświadczenie a metafizyka
(Piotr Stanisław Mazur)

Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia
(Grzegorz Hołub)

Kazimierza Twardowskiego dyskusja z relatywizmem
(Karol Matuszkiewicz)

Więcej >

10, 2015, z. 2

2015

Pokój i „Święty-pokój”. Rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i „sprawami z...
(Jan Krasicki)

Hipertrofia moralności jako instrument biowładzy
(Janusz A. Majcherek)

O świadomościowej konstytucji świata i realistyczno-idealistycznej gigantom...
(Bartłomiej Skowron)

Idealistyczny realizm Marka Rosiaka
(Damian Leszczyński)

Więcej >

10, 2015, z. 1

2015

Davida Bloora ujęcie opozycji relatywizm–absolutyzm
(Maksymilian Roszyk)

Czy filozofia polityki Kanta pozostaje w zgodzie z założeniami jego projekt...
(Jakub Nalichowski)

Przemoc symboliczna w dobie biopolityki. Sankcjonowanie izolacji na podstaw...
(Michał Staroszczyk)

Ożywione artefakty? Analiza wybranych argumentów przeciwko sztucznemu życiu
(Krzysztof Chodasewicz)

Więcej >

9, 2014, z. 4

2015

Z punktu widzenia logiki
(Roman Tuziak)

Zdania kłamcy i prawdomówcy w klasycznych logikach prawdy oraz fałszu
(Piotr Łukowski)

Przysłowia a maksymy konwersacyjne
(Elżbieta Magner)

System logiczny oparty na geometrii Piera della Francesca
(Ryszard Mirek)

Więcej >

9, 2014, z. 3

2014

Michał Bakunin a krytyczna krytyka Isaiaha Berlina
(Jacek Uglik)

Bakunina ćwiczenie z dialektyki Hegla
(Janusz Dobieszewski)

Od Boga do świata, ku wolności. Ateizm Michała Bakunina
(Leszek Augustyn)

O pocieszeniu, jakie daje niekonkluzywność
(Andrzej Grzybowski, Maciej Łagodziński)

Więcej >

9, 2014, z. 2

2014

Wittgenstein, konserwatyzm i możliwość krytyki
(Lotar Rasiński)

Quine i Winch wobec tezy o wielu różnych racjonalnościach
(Monika Rogoza)

Rola filozofii we współczesnych demokracjach zachodnich. Analiza tez Richar...
(Tomasz Szymon Markiewka)

Analiza ontologii faktów w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina
(Marek Rosiak)

Więcej >

9, 2014, z. 1

2014

W ciele czy poza ciałem? Relacja kontemplacji do zmysłów w filozofii Plotyn...
(Mateusz Stróżyński)

O społecznych źródłach kryteriów racjonalności nauki
(Grażyna Badura)

Jaźń „uboga” a jaźń „bogata”. O dwóch formach indywidualizmu
(Zbigniew Ambrożewicz)

Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I.A. Iljin)
(Halina Rarot)

Więcej >

8, 2013, z. 4

2014

Idealizm transcendentalny dziś? Od Kantowskiej metafizyki substancji i czas...
(Tomasz Kąkol)

O jedność w rozmaitości. Z filozofii społecznej Feliksa Konecznego
(Michał Węcławski)

Czy Rodericka Chisholma koncepcja „nieporuszonego poruszyciela” rzeczywiści...
(Igor Wróblewski)

Wartość i Inny. Wokół antropologiczno-aksjologicznych wątków „Bytu i nicośc...
(Mikołaj Lewicki)

Więcej >

8, 2013, z. 3

2013

Teoria danych zmysłowych A.J. Ayera i jej aporie
(Paweł Sikora)

Teorie metafizyczne światów niemożliwych
(Maciej Sendłak)

Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu
(Dariusz Sagan)

Kategoria bezbronności jako podstawa nowego paradygmatu etycznego — Martha ...
(Urszula Lisowska)

Więcej >

8, 2013, z. 2

2013

Czy demokracja jest przemocą?
(Jakub Nalichowski)

Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii sp...
(Andrzej W. Nowak)

W stronę pragmatycznego konserwatyzmu
(Łukasz Nysler)

Populizm, gniew, lewica. Wobec neoliberalnej hegemonii
(Karol Morawski)

Więcej >

8, 2013, z. 1

2013

Zasada racji dostatecznej w kontekście semantycznej kontrowersji realizm–an...
(Jarosław Boruszewski)

Przedmiot trwający w czasie a proces
(Marek Piwowarczyk)

Prawo stanowione a moralność w państwie demokratycznym
(Kazimierz Gryżenia)

„Śmierć Boga” w filozofii Fryderyka Nietzschego
(Antoni Płoszczyniec)

Więcej >

7, 2012, z. 4

2013

C.S. Peirce — prekursor filozofii analitycznej?
(Agnieszka Hensoldt)

Lakatosowska periodyzacja twórczości Feyerabenda
(Krzysztof Kilian)

Bergsonowska krytyka naukowych metod poznania rzeczywistości
(Krzysztof Pezdek)

Jak dowodzić realności przedmiotów teoretycznych?
(Mateusz Kotowski)

Więcej >

7, 2012, z. 3

2013

Wprowadzenie. Obecność pojęcia wyobraźni w myśli filozoficznej — zarys hist...
(Beata Trochimska-Kubacka)

Początek filozofii. Od logosu do mitu
(Janina Gajda-Krynicka)

Aporetyka mitu i sztuki w Platońskiej dialektyce
(Dariusz Rymar)

Recepcja Kantowskiej koncepcji wyobraźni i estetyki wzniosłości na wybranyc...
(Beata Trochimska-Kubacka)

Więcej >

7, 2012, z. 2

2012

Lucjusz Anneusz Kornutus i etnograficzna egzegeza mitu
(Mikołaj Domaradzki)

O naturze wiedzy praktycznej. Rozważania Gotfryda z Fontaines i G.E.M. Ansc...
(Justyna Głowala)

Stanowisko Friedricha Trendelenburga wobec heglowskiej dialektyki
(Marcin Furman)

Motywacja podmiotu moralnego jako relacja między normą moralną a działaniem...
(Hanna Schudy)

Więcej >

7, 2012, z. 1

2012

Relacja: Jedno (έv)–różność (έτερότης)–byt (τό όν) w „Enneadach” Plotyna
(Agnieszka Woszczyk)

Relacyjna funkcja Logosu według Filona Aleksandryjskiego
(Jacek Zieliński)

Rozum i natura relacji w etyce. „Ordinatio” u Akwinaty
(Justyna Głowala)

Co wyrażają predykaty relacyjne? Jan od św. Tomasza oraz Bartłomiej Mastri ...
(Michał Głowala)

Więcej >

6, 2011, z. 4

2011

Trzy teorie umysłu
(Marcin Wróbel)

Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa
(Tomasz Kubalica)

Kognitywne zamknięcie a problem umysł-ciało w filozofii Colina McGinna
(Monika Szachniewicz)

Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu
(Dariusz Sagan)

Więcej >

6, 2011, z. 3

2011

Filozofia analityczna a pragmatyzm
(Tadeusz Szubka)

Rozwój i znaczenie teorii relacji w systemie filozoficznym i semeiotyce C.S...
(Tomasz Michaluk)

(Pan)relacyjny model wszechświata
(Włodzimierz Zięba)

Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławsk...
(Tomasz Mróz)

Więcej >

6, 2011, z. 2

2011

Wstęp
(Paweł Jarnicki)

O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych
(Wojciech Sady)

O nowym ujęciu naukowości badań przyrodniczych. Uwagi o propozycji Wojciech...
(Krzysztof Szlachcic)

Nauka/nienauka — zagadka czy problem? (Polemika z referatem Wojciecha Sadeg...
(Bogdan Balicki)

Więcej >

6, 2011, z. 1

2011

Denis Dutton (1944–2010)
(Jerzy Luty)

O pewnej logicznej analizie pojęć "konieczność" i "istnienie"
(Marek Magdziak)

Analiza i przedmioty proste w "Traktacie" Wittgensteina
(Jakub Michalski)

Antyrealizm modalny: instrumentalizm vs. fikcjonalizm
(Piotr Warzoszczak)

Więcej >

5, 2010, z. 4

2010

Marksizm i etos XX wieku
(Raymond Geuss)

Komunizm: Czas na post mortem?
(Zygmunt Bauman)

Arystotelesowe jądro Marksowskiego potępienia kapitalizmu
(Andrew N. Carpenter)

„Don Carlos Marx”. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonaliz...
(Jacek Bartyzel)

Więcej >

5, 2010, z. 3

2010

O profesorze Krzysztofie Rotterze w tonie osobistym
(Agnieszka Hensoldt)

Wybaczenie graniczne: możliwe czy niemożliwe?
(Richard Kearney)

Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną?
(Jacob Golomb)

Co motywuje nas do troski o daleką przyszłość?
(Dieter Birnbacher)

Więcej >

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy