Studia Philosophica Wratislaviensia

13, 2018, z. 4

2019

Liczba stron: 148

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wkład Kazimierza Twardowskiego w rozwój logiki w Polsce
(Jacek Jadacki)

Pojęcie jakości życia. Aspekt medyczny i bioetyczny
(Danuta Ślęczek-Czakon)

Czy to możliwe, że Heidegger był reistą? Próba rekonstrukcji Heideggerowski...
(Magdalena Hoły-Łuczaj)

Więcej >

13, 2018, z. 3

2018

Liczba stron: 172

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wartość poznawcza sztuki filmowej. Implikacje Stanisława Lema filozofii lit...
(Magdalena Żołud)

Dialektyka jako filozoficzny rdzeń myśli Zygmunta Baumana. Na przykładzie k...
(Sławomir Czapnik)

Wrowadzenie
(Urszula Lisowska, Bartłomiej Skowron, Krzysztof Szlachcic)

Więcej >

13, 2018, z. 2

2018

Liczba stron: 176

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Ile estetyki w estetyce…?
(Ryszard Różanowski)

Logika temporalna i jej zastosowania w naukach prawnych
(Anna Kozanecka-Dymek)

Problem sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego
(Paweł Pałasiński)

Więcej >

13, 2018, z. 1

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Między naturalizmem a deflacjonizmem ontologicznym. O poglądach Willarda Va...
(Artur Kosecki)

Antropologia Antoniego Kępińskiego i jego badawcza postawa
(Maciej Hudziec)

„Monadologia” Leibniza dziś
(Tomasz Kąkol)

Więcej >

12, 2017, z. 4

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Bartłomiej Skowron, Łukasz Nysler)

Dlaczego tak, a nie inaczej, należy definiować życie. Gdzie leżą podstawy —...
(Andrzej Gecow)

Czy paleontologii jest potrzebna definicja życia?
(Joanna Gęgotek)

Więcej >

12, 2017, z. 3

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischnerowskiej int...
(Marek Drwięga)

Zło nieusprawiedliwione i zło wyparte
(Władysław Zuziak)

Zło fizyczne i moralne w świetle arystotelesowskiej koncepcji bytowego brak...
(Stanisław Ziemiański)

Więcej >

12, 2017, z. 2

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Errata
(Redakcja )

O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesn...
(Waldemar Bulira)

Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna — albo: próba obrony koncepcji ...
(Markus Lipowicz)

Więcej >

12, 2017, z. 1

2017

Trylogia Johna Graya
(Beata Polanowska - Sygulska)

Okrucieństwo jest częścią ludzkiego świata. Rozmowa z Johnem Grayem
(Beata Polanowska - Sygulska)

Zimny prysznic i intelektualna zadyszka. Na marginesie „trylogii” Johna Gra...
(Beata Polanowska - Sygulska)

Szukając pewności w cieniu Nieobecnego. Kartezjusz — Kant — Husserl
(Bartosz Piotr Bednarczyk)

Więcej >

11, 2016, z. 4

2017

Dudleya Shapere’a koncepcja obserwacji bezpośredniej oraz jej zastosowania ...
(Zenon E. Roskal)

W.V. Quine a francuski konwencjonalizm. Problem analityczności zdań nauki
(Michał Gmytrasiewicz)

O nietrafności Stathisa Psillosa krytyki ontycznego realizmu strukturalnego...
(Damian Luty)

Naturalizm czy naturalizmy? Dlaczego współczesny naturalizm metafizyczny ni...
(Miłosz Kudela)

Więcej >

11, 2016, z. 3

2016

Przez kulturę do natury ludzkiej
(Piotr Stanisław Mazur)

Intencjonalność i kultura w perspektywie tomistycznej i kognitywistycznej. ...
(Piotr Duchliński)

O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia
(Grzegorz Hołub)

Kultura — etyka — dialog
(Ewa Podrez)

Więcej >

11, 2016, z. 2

2016

Intelektualiści w sferze publicznej: konteksty niemieckie
(Jan P. Hudzik)

Między polityką a postpolityką. Chantal Mouffe w sprawie demokracji
(Małgorzata Borkowska-Nowak)

Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki
(Tomasz Matkowski)

Związki teorii sztuki i filozofii w koncepcji Erwina Panofsky’ego
(Beata Trochimska-Kubacka)

Więcej >

11, 2016, z. 1

2016

John Gray i teza o kruchości cywilizacji
(Beata Polanowska - Sygulska)

Cywilizacja zawsze będzie krucha. Rozmowa z Johnem Grayem
(Beata Polanowska - Sygulska)

Unde malum? John Gray i prawda o złu
(Beata Polanowska - Sygulska)

Natura i emancypacja. O pewnych aspektach normatywności dobra
(Piotr Machura)

Więcej >

10, 2015, z. 4

2016

Unde bonum? Unde malum? Dobro jako utylizacja zła
(Jadwiga Mizińska)

Analiza dobra w perspektywie etyki fundamentalnej i etyki sygetyczno-apofat...
(Krzysztof Stachewicz)

Czym jest dobro dobrego czynu? Życie ludzkie w scholastycznej metafizyce wł...
(Michał Głowala)

Dobro i wzory osobowe
(Witold M. Nowak)

Więcej >

10, 2015, z. 3

2015

Jak to jest być filozofem
(Filip Kobiela)

Doświadczenie a metafizyka
(Piotr Stanisław Mazur)

Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia
(Grzegorz Hołub)

Kazimierza Twardowskiego dyskusja z relatywizmem
(Karol Matuszkiewicz)

Więcej >

10, 2015, z. 2

2015

Pokój i „Święty-pokój”. Rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i „sprawami z...
(Jan Krasicki)

Hipertrofia moralności jako instrument biowładzy
(Janusz A. Majcherek)

O świadomościowej konstytucji świata i realistyczno-idealistycznej gigantom...
(Bartłomiej Skowron)

Idealistyczny realizm Marka Rosiaka
(Damian Leszczyński)

Więcej >

10, 2015, z. 1

2015

Davida Bloora ujęcie opozycji relatywizm–absolutyzm
(Maksymilian Roszyk)

Czy filozofia polityki Kanta pozostaje w zgodzie z założeniami jego projekt...
(Jakub Nalichowski)

Przemoc symboliczna w dobie biopolityki. Sankcjonowanie izolacji na podstaw...
(Michał Staroszczyk)

Ożywione artefakty? Analiza wybranych argumentów przeciwko sztucznemu życiu
(Krzysztof Chodasewicz)

Więcej >

9, 2014, z. 4

2015

Z punktu widzenia logiki
(Roman Tuziak)

Zdania kłamcy i prawdomówcy w klasycznych logikach prawdy oraz fałszu
(Piotr Łukowski)

Przysłowia a maksymy konwersacyjne
(Elżbieta Magner)

System logiczny oparty na geometrii Piera della Francesca
(Ryszard Mirek)

Więcej >

9, 2014, z. 3

2014

Michał Bakunin a krytyczna krytyka Isaiaha Berlina
(Jacek Uglik)

Bakunina ćwiczenie z dialektyki Hegla
(Janusz Dobieszewski)

Od Boga do świata, ku wolności. Ateizm Michała Bakunina
(Leszek Augustyn)

O pocieszeniu, jakie daje niekonkluzywność
(Andrzej Grzybowski, Maciej Łagodziński)

Więcej >

9, 2014, z. 2

2014

Wittgenstein, konserwatyzm i możliwość krytyki
(Lotar Rasiński)

Quine i Winch wobec tezy o wielu różnych racjonalnościach
(Monika Rogoza)

Rola filozofii we współczesnych demokracjach zachodnich. Analiza tez Richar...
(Tomasz Szymon Markiewka)

Analiza ontologii faktów w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina
(Marek Rosiak)

Więcej >

9, 2014, z. 1

2014

W ciele czy poza ciałem? Relacja kontemplacji do zmysłów w filozofii Plotyn...
(Mateusz Stróżyński)

O społecznych źródłach kryteriów racjonalności nauki
(Grażyna Badura)

Jaźń „uboga” a jaźń „bogata”. O dwóch formach indywidualizmu
(Zbigniew Ambrożewicz)

Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I.A. Iljin)
(Halina Rarot)

Więcej >

8, 2013, z. 4

2014

Idealizm transcendentalny dziś? Od Kantowskiej metafizyki substancji i czas...
(Tomasz Kąkol)

O jedność w rozmaitości. Z filozofii społecznej Feliksa Konecznego
(Michał Węcławski)

Czy Rodericka Chisholma koncepcja „nieporuszonego poruszyciela” rzeczywiści...
(Igor Wróblewski)

Wartość i Inny. Wokół antropologiczno-aksjologicznych wątków „Bytu i nicośc...
(Mikołaj Lewicki)

Więcej >

8, 2013, z. 3

2013

Teoria danych zmysłowych A.J. Ayera i jej aporie
(Paweł Sikora)

Teorie metafizyczne światów niemożliwych
(Maciej Sendłak)

Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu
(Dariusz Sagan)

Kategoria bezbronności jako podstawa nowego paradygmatu etycznego — Martha ...
(Urszula Lisowska)

Więcej >

8, 2013, z. 2

2013

Czy demokracja jest przemocą?
(Jakub Nalichowski)

Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii sp...
(Andrzej W. Nowak)

W stronę pragmatycznego konserwatyzmu
(Łukasz Nysler)

Populizm, gniew, lewica. Wobec neoliberalnej hegemonii
(Karol Morawski)

Więcej >

8, 2013, z. 1

2013

Zasada racji dostatecznej w kontekście semantycznej kontrowersji realizm–an...
(Jarosław Boruszewski)

Przedmiot trwający w czasie a proces
(Marek Piwowarczyk)

Prawo stanowione a moralność w państwie demokratycznym
(Kazimierz Gryżenia)

„Śmierć Boga” w filozofii Fryderyka Nietzschego
(Antoni Płoszczyniec)

Więcej >

7, 2012, z. 4

2013

C.S. Peirce — prekursor filozofii analitycznej?
(Agnieszka Hensoldt)

Lakatosowska periodyzacja twórczości Feyerabenda
(Krzysztof Kilian)

Bergsonowska krytyka naukowych metod poznania rzeczywistości
(Krzysztof Pezdek)

Jak dowodzić realności przedmiotów teoretycznych?
(Mateusz Kotowski)

Więcej >

7, 2012, z. 3

2013

Wprowadzenie. Obecność pojęcia wyobraźni w myśli filozoficznej — zarys hist...
(Beata Trochimska-Kubacka)

Początek filozofii. Od logosu do mitu
(Janina Gajda-Krynicka)

Aporetyka mitu i sztuki w Platońskiej dialektyce
(Dariusz Rymar)

Recepcja Kantowskiej koncepcji wyobraźni i estetyki wzniosłości na wybranyc...
(Beata Trochimska-Kubacka)

Więcej >

7, 2012, z. 2

2012

Lucjusz Anneusz Kornutus i etnograficzna egzegeza mitu
(Mikołaj Domaradzki)

O naturze wiedzy praktycznej. Rozważania Gotfryda z Fontaines i G.E.M. Ansc...
(Justyna Głowala)

Stanowisko Friedricha Trendelenburga wobec heglowskiej dialektyki
(Marcin Furman)

Motywacja podmiotu moralnego jako relacja między normą moralną a działaniem...
(Hanna Schudy)

Więcej >

7, 2012, z. 1

2012

Relacja: Jedno (έv)–różność (έτερότης)–byt (τό όν) w „Enneadach” Plotyna
(Agnieszka Woszczyk)

Relacyjna funkcja Logosu według Filona Aleksandryjskiego
(Jacek Zieliński)

Rozum i natura relacji w etyce. „Ordinatio” u Akwinaty
(Justyna Głowala)

Co wyrażają predykaty relacyjne? Jan od św. Tomasza oraz Bartłomiej Mastri ...
(Michał Głowala)

Więcej >

6, 2011, z. 4

2011

Trzy teorie umysłu
(Marcin Wróbel)

Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa
(Tomasz Kubalica)

Kognitywne zamknięcie a problem umysł-ciało w filozofii Colina McGinna
(Monika Szachniewicz)

Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu
(Dariusz Sagan)

Więcej >

6, 2011, z. 3

2011

Filozofia analityczna a pragmatyzm
(Tadeusz Szubka)

Rozwój i znaczenie teorii relacji w systemie filozoficznym i semeiotyce C.S...
(Tomasz Michaluk)

(Pan)relacyjny model wszechświata
(Włodzimierz Zięba)

Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławsk...
(Tomasz Mróz)

Więcej >

6, 2011, z. 2

2011

Wstęp
(Paweł Jarnicki)

O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych
(Wojciech Sady)

O nowym ujęciu naukowości badań przyrodniczych. Uwagi o propozycji Wojciech...
(Krzysztof Szlachcic)

Nauka/nienauka — zagadka czy problem? (Polemika z referatem Wojciecha Sadeg...
(Bogdan Balicki)

Więcej >

6, 2011, z. 1

2011

Denis Dutton (1944–2010)
(Jerzy Luty)

O pewnej logicznej analizie pojęć "konieczność" i "istnienie"
(Marek Magdziak)

Analiza i przedmioty proste w "Traktacie" Wittgensteina
(Jakub Michalski)

Antyrealizm modalny: instrumentalizm vs. fikcjonalizm
(Piotr Warzoszczak)

Więcej >

5, 2010, z. 4

2010

Marksizm i etos XX wieku
(Raymond Geuss)

Komunizm: Czas na post mortem?
(Zygmunt Bauman)

Arystotelesowe jądro Marksowskiego potępienia kapitalizmu
(Andrew N. Carpenter)

„Don Carlos Marx”. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonaliz...
(Jacek Bartyzel)

Więcej >

5, 2010, z. 3

2010

O profesorze Krzysztofie Rotterze w tonie osobistym
(Agnieszka Hensoldt)

Wybaczenie graniczne: możliwe czy niemożliwe?
(Richard Kearney)

Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną?
(Jacob Golomb)

Co motywuje nas do troski o daleką przyszłość?
(Dieter Birnbacher)

Więcej >

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy