Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 3, ss.176

Wprowadzenie. Obecność pojęcia wyobraźni w myśli filozoficznej — zarys historyczny

AbstractDownload article

Początek filozofii. Od logosu do mitu

AbstractDownload article

Aporetyka mitu i sztuki w Platońskiej dialektyce

AbstractDownload article

Recepcja Kantowskiej koncepcji wyobraźni i estetyki wzniosłości na wybranych przykładach

AbstractDownload article

Pojęcie nieświadomości a obraz groty w badaniach nad wyobraźnią G. Bachelarda

AbstractDownload article

Gastona Bachelarda sposób rozumienia porządku wyobraźni i jej obrazów

AbstractDownload article

Między grotą a jaskinią. Lektura eseju Bachelarda z perspektywy platońskiej

AbstractDownload article

O powinowactwie obrazu i mitu w kontekście zwrotu ikonicznego

AbstractDownload article

Mit i myśl

Download article

T.H. Green: epistemologia i filozofia polityczna

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout